Stefans WikiGrundrechenarten

main.cpp

 1: /**
 2: * Projekt: Grundrechenarten
 3: *
 4: * @author Stefan Jahn
 5: * @version 20070316
 6: * @date 16.03.2007
 7: *
 8: * @file main.cpp
 9: */
10:
11: #include <iostream>
12: using namespace std;
13:
14: /**
15: * main-Funktion
16: */
17: int main (int argc, char const *argv[]) {
18:   cout << "Grundrechenarten:" << endl;
19:   cout << "=================" << endl;
20:
21:   // Variabeln
22:   int a = 10;
23:   int b = 7;
24:   float c = 0;
25:
26:   cout << "Werte:" << endl;
27:   cout << "a = " << a << endl;
28:   cout << "b = " << b << endl;
29:   cout << endl;
30:
31:   cout << "Rechnungen:" << endl;
32:
33:   // Addition
34:   c = a+b;
35:   cout << "c = a+b = " << c << endl;
36:
37:   // Subtraktion
38:   c = a-b;
39:   cout << "c = a-b = " << c << endl;
40:
41:   // Multiplikation
42:   c = a*b;
43:   cout << "c = a*b = " << c << endl;
44:
45:   // Division
46:   c = (float)a/b;
47:   cout << "c = a/b = " << c << endl;
48:
49:   // Modulo
50:   c = a%b;
51:   cout << "c = a%b = " << c << " (Ganzahlige Divison a/b und davon der Rest zu a)" << endl;
52:
53:   cout << endl;
54:   cout << "Inkrement und Dekrement:" << endl;
55:
56:   // Dekrement
57:   c = 10;
58:   c--;
59:   cout << "c = 10, c--, c = " << c << endl;
60:
61:   // Inkrement
62:   c = 10;
63:   c++;
64:   cout << "c = 10, c++, c = " << c << endl;
65:
66:   // Rechenoperation direkt mit einer Variabel
67:   cout << endl;
68:   cout << "Rechenoperation direkt mit einer Variabel:" << endl;
69:
70:   // Addition
71:   a = 10;
72:   a += 5;
73:   cout << "a += 5, a = " << a << endl;
74:
75:   // Subtraktion
76:   a = 10;
77:   a -= 5;
78:   cout << "a -= 5, a = " << a << endl;
79:
80:   // Multiplikation
81:   a = 10;
82:   a *= 5;
83:   cout << "a *= 5, a = " << a << endl;
84:
85:   // Division
86:   a = 10;
87:   a /= 5;
88:   cout << "a /= 5, a = " << a << endl;
89:
90:   return 0;
91: }
cpp/kurzerklaerungen_und_grundlagen/grundrechenarten.txt · Zuletzt geändert: 12.07.2011 12:12 (Externe Bearbeitung)
Quelle: http://stefanjahn.de/cpp:kurzerklaerungen_und_grundlagen:grundrechenarten?s%5B%5D=funktion
Webseite: http://stefanjahn.de